Uslovi korišćenja on-line prodavnice NANO.RS

Kupoprodajne obaveze ugovornih strana

Svi zaposleni u Nano.rs se obavezuju na cuvanje privatnosti i tajnosti licnih podataka svih kupaca, te poštovanje nacela zaštite privatnosti i tajnosti podataka u skladu sa Zakonom o Elektronskoj Trgovini (Sl.Glasnik Republike Srbije br. 41/2009).

Licni podaci kupaca skladišteni u informacionom sistemu Nano.rs cuvaju se na sigurnom mestu i dostupni su samo zaposlenima Nano.rs kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima. Upotreba podataka ogranicena je na komunikaciju sa kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija i obaveštavanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem ove on-line prodavnice.

Nano.rs garantuje da licni podaci korisnika ove on-line prodavnice ne mogu biti dati na uvid i upotrebu trecoj strani, bez prethodne izricite saglasnosti korisnika. Ovo se ne odnosi na zahteve za uvid u podatke od strane ovlašcenih službi izvršne državne vlasti Republike Srbije, za potrebe kontrole poslovanja ili drugog zahteva nadležnih službenih organa.

Registracijom potvrdujete tacnost i potpunost u obrascu navedenih podataka i dajete izricitu saglasnost da Nano.rs može, u skladu za odredbama Zakona o zaštiti licnih podataka i Zakona o Elektronskoj trgovini obradivati licne podatke naznacene u obrascu za potrebe svojih evidencija i pružanja usluga obaveštenja o novim proizvodima i uslugama.

Nano.rs ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predvidene namene.

Nano.rs se obavezuje na primenu svih razumnih mera sigurnosti u svrhu zaštite interesa korisnika usluga i sprecavanje eventualnih zloupotreba. Nano.rs se ne može smatrati odgovornim za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posledica tehnicko-sigurnosnog propusta sistema on-line trgovine ili propusta zaposlenih u Nano.rs.

Nano.rs ulaže razumne napore u održavanju informacija na stranicama on-line prodavnice ažurnim i tacnim. Ukoliko se desi slucaj odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na Internet stranicama, Nano.rs se obavezuje da ce u svakom takvom slucaju razmotriti specificnu situaciju te ponuditi kupcu adekvatno rešenje.

Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode i ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno u ponudi. U slucaju odstupanja izgleda i dimenzija pakovanja prikazane slike od ponudene robe, Nano.rs se obavezuje da napomenom na prezentaciji proizvoda ukaže na postojece odstupanje.

Nano.rs zadržava pravo na neisporucivanje robe na osnovu narudžbina sa nepotpunim i/ili netacnim podacima, odnosno usled nemogucnost provere narudžbine telefonskim putem, iz razloga pogrešnog broja ili ne javljanja na poziv.

Isporuka

Nano.rs se obavezuje na isporuku porucene robe od strane kupca sa kompletnom dokumentacijom i pripadajucom ambalažom nabavljenom od proizvodaca na siguran nacin, u roku od 2 radna dana od momenta telefonske potvrde narudžbe, ukoliko se roba nalazi na lageru u momentu porudžbine.

Ukoliko odabranog artikla nema trenutno na lageru u momentu porudžbine, Nano.rs ce kupca obavestiti o najranijem ocekivanom roku isporuke.

Isporuka se obavlja od strane treceg pravnog lica, specijalizovanog za usluge transporta robe. U slucaju da je isporucen proizvod oštecen u transportu, Nano.rs ne odgovara za štetu.

Cenovnik

Na stranicama on-line prodavnice prikazane su cene za proizvode koji su dostupni za kupovinu preko Interneta.